ผู้ถือหุ้นบริษัท

ผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ประกอบด้วย 4 บริษัท ได้แก่

  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)