ณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณกวีศักดิ์ บุญเฉลียว

 • Strategy & Enterprise Services
  Vice President

  คุณนภัทร นภินธากร

 • Client Solutions
  Vice President

  คุณสิริยาภรณ์ สูยานนท์

 • Oil & Upstream Applications
  Vice President

  คุณประภาส บัวตา


 • P&R Applications
  Vice President

  คุณมารศรี หาญเจริญไพฑูรย์

 • Technology & Analytics Applications
  Vice President

  คุณปริศนา ปริวรรตวร

 • Infrastructure Management Services
  Vice President

  คุณสมหมาย จารุดิลกกุล


 • Customer Service & Operations
  Vice President

  คุณบุญเรือง ธนาสุนทรไพศาล

 • Corporate Services
  Vice President

  คุณวริศรา วิทูรกลชิต