ณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

คุณเทอดเกียรติ พร้อมมูล

 • กรรมการ

  คุณเบญญาภรณ์ จารุจินดา

 • กรรมการ

  คุณสุขสันต์ องค์วิเศษ

 • กรรมการ

  คุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์

 • กรรมการ

  คุณจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์

 • กรรมการ

  คุณพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์

 • กรรมการและเลขานุการ

  คุณกวีศักดิ์ บุญเฉลียว