ระวัติความเป็นมา

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ด้วยการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว (Group Synergy) ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ (Thai Premier Multinational Energy Company) PTT Digital จึงก่อกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 4 บริษัท  อันได้แก่

  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 40% และ อีก 3 บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทละ 20% เพื่อให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งหมด ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีประสบการณ์งานด้านไอทีสูง รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เป็นอย่างดี ผลงานของ PTT Digital จึงสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จห่วงโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. ได้ด้วยการเพิ่มผลกำไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรลูกค้า PTT Digital เสนอบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพสากลภายใต้หลักการทำงานที่เรียกว่า "Design-Build-Run" ซึ่งเป็นบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรโดยครอบคลุม ถึงการออกแบบ การพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ