กี่ยวกับเรา

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท. ด้วยการบริหารจัดการ และลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท.

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น  ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการออกแบบการพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ ด้วยศักยภาพ การผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานไอซีทีของทั้ง 4 บริษัทผู้ถือหุ้น และความเอาใจใส่ด้านบุคลากร การดูแลให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร และการให้บริการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมั่นใจได้ว่า พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น พร้อมที่จะให้บริการ และสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ